ပန္​းတိုင္​သို႔

Friday, October 16, 2015

Huawei Official Firmware

ျမန္မာႏူိင္ငံတြင္လူသံုးမ်ားတဲ့ ဖုန္းအမ်ဳိးအစားမ်ားတြင္ပါဝင္ေသာ Huawei device အတြက္ Official Firmware ေတြကုိအလြယ္တကူ Download ရယူနုိင္ေအာင္ MediaFire Direct Link မ်ားနဲ႕တင္ေပးလုိက္ပါတယ္။ Huawei ဖုန္းအမ်ိဳးအစားအလုိက္ firmware မ်ားကုိေအာက္မွာ ေရြးခ်ယ္ download ရယူနုိင္ပါတယ္။
———@@@@@@@——————-@@@@@@@————————–

HiSuit Setup (v.1.8.10.1706) ➳➳➳ DOWNLOAD

Huawei All-In-One Driver ➳➳➳ DOWNLOAD
==================================================
Huawei-HN3-[HN3-U01]-B113
(Android,4.2 ,Emotion UI, V100R001CHNC00B113)(807Mb) ➳➳➳ DOWNLOAD

Huawei P6-[P6-T00]-B117
(Android.4.2 Emotion UI,V100R001C01B117)(788Mb) ➳➳➳ DOWNLOAD

Huawei P6-[P6-U06]-B117SP01
(Android,4.2 Emotion UI, V100R001C17B117SP01)(690Mb)  ➳➳➳ DOWNLOAD


===========================================


Huawei S10-101L-B002SP01
(Android.4.1,C001B002SP01)(738Mb) ➳➳➳ DOWNLOAD

===================================

Huawei-[A199]-B121SP05
(Android,4.1,Emotion UI,V100R001C92B121SP05)(734Mb) ➳➳➳ DOWNLOAD


==================================

Huawei mediapad 7 lite-[931QW]

(Android.4.0.C001BO12SP02SP01)=( 383Mb ) ➳➳➳ DOWNLOAD


Huawei Mediapad 7 Lite-[931U]
(Android,4.0.C001B019SP19)(444Mb) ➳➳➳ DOWNLOAD


===================================


Ascend-G610-[G610-U00]-B136
(Android,4.2 Emotion UI,V100R001CHNC00B136)(683Mb) ➳➳➳ DOWNLOAD


Ascend-G610-[G610-T00]-B136
(Android,4.2 Emotion UI,V100R001CHNC00B136)(649Mb) ➳➳➳ DOWNLOAD


Ascend-G610-[G610-C00]-B122
(Android,4.2,Emotion UI,V100R001C92B122)(688Mb) ➳➳➳ DOWNLOAD


Ascend-G610-[G610-U00]-B127
(Android,4.2,Emotion UI,V100R001CHNC17B127)(536Mb) ➳➳➳ DOWNLOADHuawei W1-U00-[W1-U00]-B054SP03
(window phone 8,V100R001C17B054SP03)(466Mb) ➳➳➳ DOWNLOAD


Ascend Mate-[MT1-U06]-B114
(Android,4.1, V100R001CHNC00B114)(879Mb) ➳➳➳ DOWNLOAD


Ascend Mate-[MT1-U06]-B115
(Android,4.1, V100R001CHNC00B115)(892Mb) ➳➳➳ DOWNLOADAscend Mate-[MT1-U06]-B116
(Android.4.1,Emotion UI,V100R001CHNC00B116)(893Mb) ➳➳➳ DOWNLOAD


Ascend-P1-[U9200-1]-B124
(Android.4.0 V100R001CHNC00B124 )(523Mb) ➳➳➳ DOWNLOAD


Ascend-P1-[U9200-1]-B125
(Android,4.0, V100R001CHNC00B125)(523Mb) ➳➳➳ DOWNLOAD

Huawei [U9200-1]-B508
(V.4.1.1, V100R001CHNC00B508)(565Mb) ➳➳➳ DOWNLOAD

Ascend P1-[U9200]-B528
(Android 4.1.2, )(541Mb)                  ➳➳➳ DOWNLOAD


Ascend P1-[U9200-1]-B229
(Android 4.0, V100R001C00B229)(477Mb)      ➳➳➳ DOWNLOAD


Ascend-P1-XL-[U9200E]-B124
(Android.4.0 V100R001CHNC00B124)(523Mb)  ➳➳➳ DOWNLOAD

Ascend-G700-[G700-U00]-B136
(Android,4.2 Emotion UI,V100R001CHNC00B136)(721Mb) ➳➳➳ DOWNLOAD

Ascend-G700-[G700-T00]-B136
(Android,4.2 Emotion UI,V100R001CHNC00B136)(735Mb) ➳➳➳ DOWNLOAD


Ascend -G700-[G700-U00]-B128
(Android,4.2 Emotion UI V100R001CHNC00B128)(708Mb) ➳➳➳ DOWNLOAD


Ascend-G302D-[U8812D]-B100
(Android.2.3 V100R001CHNC00B100)(155Mb) ➳➳➳ DOWNLOAD


Ascend-G330D-[U8825D]-B956
(Android.4.0 V100R001C17B956)(358Mb)       ➳➳➳ DOWNLOAD


Ascend-G330D-[U8825D]B951
(Android.4.0 V100R001C17B951)(358Mb)       ➳➳➳ DOWNLOADAscend -G330D-[U8825D]-B972
(Android.4.0, V100R001C17B972)(358Mb) ➳➳➳ DOWNLOAD


Ascend -G330-[U8825-1]-B958
(Android-4.0,V100R001C00B958)(378Mb) ➳➳➳ DOWNLOAD


Ascend-G300-[U8818]ics kernal rom
(Android 4.0) (103Mb)                       ➳➳➳ DOWNLOAD


Ascend-G300-[U8815-51]-B957
(Android-4.0,V100R001C407B957)(339Mb) ➳➳➳ DOWNLOADAscend-G300-[U8815]-B952
(Android 4.0, V100R001C00B952)(351Mb)       ➳➳➳ DOWNLOAD


Ascend-G520-[G520-0000]-B180
(Android,4.1, Emotion UI, V100R001C17B180)(193Mb) ➳➳➳ DOWNLOADAscend-G525-[G525-U00]-B180
(Android, 4.1,Emotion UI ,V100R001CHNC00B180)(749Mb) ➳➳➳ DOWNLOADHuawei -[U8825-1]
(Android.4.0, )(378Mb)                       ➳➳➳ DOWNLOAD

Ascend-D1-[U9500-1]-B130
(Android.4.0 V100R001CHNC00B130)(518Mb) ➳➳➳ DOWNLOAD

Ascend D2-[D2-2010]-B129
(Android 4.1, Emotion UI, V100R001C92B129)(785Mb) ➳➳➳ DOWNLOAD


Ascend D2-[D2-2010]-B131
(Android, 4.1, Emotion UI, V100R001C92B131)(791Mb) ➳➳➳ DOWNLOAD


Huawei U8850-[Root Firmware]
(Android .2.3.7)(213Mb) ➳➳➳ DOWNLOAD


Huawei[U8600]-B215SP02(Montenegro)
(Android.2.3,V100R001C85B215SP02)(164Mb) ➳➳➳ DOWNLOAD


Huawei-[U8600]-B215(Poland)
(Android.,2.3,V100R001C85B215)(163Mb) ➳➳➳ DOWNLOAD


Honor-[U8860]-B876
(Android.2.3 V100R001CHNC00B876)(225Mb)  ➳➳➳ DOWNLOAD


Honor-[U8860]-B932SP01
(Android.4.0 V100R001CHNC00B932SP01)(337Mb) ➳➳➳ DOWNLOAD


Sonic+ [U8661]-B832
(Android.2.3 V100R001C17B832)(180Mb)    ➳➳➳ DOWNLOAD

Huawei [U8500]-B281
(Android.2.1 V100R001C17B281)(123Mb)    ➳➳➳ DOWNLOAD


Huawei [U8520]-B138
(Android.2.2 V100R001C17B138)(291Mb)   ➳➳➳ DOWNLOAD


Huawei [U8650-1]-B856
(Android.2.3 V100R001C17B856)(132Mb)   ➳➳➳ DOWNLOAD


Huawei -[U8650]-B828SP03
(Android.     , V100R001C00B828)(122Mb) ➳➳➳ DOWNLOAD


Huawei-[U8650]-B859
(Android,         ,V100R001B859)(134Mb) ➳➳➳ DOWNLOAD


Huawei [U8660]-B861
(Android.2.3 V100R001C17B861-(China WCDMA)(136Mb) ➳➳➳ DOWNLOAD

Ideos-X5-[U8800Pro]-B928
(Android.4.0, V100R001C00B928)(355Mb)  ➳➳➳ DOWNLOAD


Huawei-[U8800-51]-B035
(Android 2.2,V100R001C00B035)(151Mb) ➳➳➳ DOWNLOADHuawei -[U8800P]-B521
(Android.2.3, V100R001C00B521-Oversea-Normal-05010TXB)(207Mb) ➳➳➳ DOWNLOAD


Huawei-[U8800+]-B926
(Android.4.0, V100R001CHNC00B926)(307Mb) ➳➳➳ DOWNLOAD


Huawei-[U8800+]-B927
(Android.4.0, V100R001CHNC00B927)(308Mb) ➳➳➳ DOWNLOAD


Huawei -[U8950-1]-B953
(Android.  , V100R001C326B953)(354Mb) ➳➳➳ DOWNLOAD


Huawei [U8950D]-B956
(Android.4.0 V100R001C17B956)(471Mb)   ➳➳➳ DOWNLOADHuawei -[U9508]-B030
(Android. 4.0, V100R001CHNC00B030)(631Mb) ➳➳➳ DOWNLOAD


G500Pr0 -[U8836D]-ics kernel rom
(Android 4.0)(501Mb)                     ➳➳➳ DOWNLOADAscend G510-[G510-0010]-B182
(Android. 4.1, Emotion UI. V100R001C17B182)(558Mb) ➳➳➳ DOWNLOADAscend G510-[G510-0010]-B173
(Android.4.1, Emotion UI, V100R001C17B173)(554Mb) ➳➳➳ DOWNLOAD


Ascend G510-[G510-0200]-B173
(Android,4.1, Emotion UI,V100R001C00B173)(572Mb) ➳➳➳ DOWNLOADG510- [U8951]-B165
(Android.4.1, G510-0010-B165U51-G510-0010)(545Mb) ➳➳➳ DOWNLOAD


G520-[G520-5000]-B210
(Android,4.1, V100R001CHNC00B210)(257Mb) ➳➳➳ DOWNLOAD


G520-[G520-5000]-B211
(Android.4.1, V1000R001CHNC01B211)(283Mb) ➳➳➳ DOWNLOADG520-[G520-5000]-B212
(Android,4.1, V100R001CHNC00B212)(192Mb) ➳➳➳ DOWNLOAD


===============================

Huawei -[C8813Q]-B196
(Android,4.1 Emotion UI,V100R001C92B196)(661Mb) ➳➳➳ DOWNLOADHuawei [C8500]-B282
(Android.2.3 V100R001C92B282)(121Mb)  ➳➳➳ DOWNLOAD


Huawei [C8500S]-B656
(Android.2.2 V100R001C92B656)(125Mb)   ➳➳➳ DOWNLOAD


Huawei [C8600]-B225SP15
(Android.2.1 V100R001C92B225SP15)(119Mb)  ➳➳➳ DOWNLOADHuawei -[C8600]-B280
(Android. 2.3, V100R001C02B280)(124Mb) ➳➳➳ DOWNLOADHuawei-[C8812E]- ICS Kernel–(104Mb) ➳➳➳ DOWNLOADHuawei [C8650]-B879
(Android.2.3 V100R001C92B879)(185Mb)     ➳➳➳ DOWNLOAD


Huawei [C8650E]-B875
(Android.2.3 V100R001C92B875)(181Mb)  ➳➳➳ DOWNLOAD


Huawei [C8650E]-B866-SP01
( Android.2.3 V100R001C92B866)(181Mb) ➳➳➳ DOWNLOADHuawei -[C8652]-
(Android.2.3.6)(121Mb) ➳➳➳ DOWNLOADHuawei [C8800]-B851
(Android.2.3 V100R001C92B851)(187Mb)  ➳➳➳ DOWNLOAD


Huawei [C8810]-B862
(Android.2.3 V100R001C92B862)(177Mb)  ➳➳➳ DOWNLOAD


Huawei [C8812]-B950
(Android.4.0 V100R001C92B950)(416Mb)  ➳➳➳ DOWNLOAD


Huawei [C8812E]-B949
(Android.4.0 V100R001C92B949)(396Mb)  ➳➳➳ DOWNLOAD


Huawei [C8813]-B167
(Android .4.1 ,Emotion ,UI V100R001C92B167)(592Mb) ➳➳➳ DOWNLOAD


Huawei -[C8813]-B168
(Android 4.1, Emotion UI, V100R001C92B168)(592Mb) ➳➳➳ DOWNLOADHuawei -[C8813]-B169
(Android 4.1, Emotion UI, V100R001C92B169)(592Mb) ➳➳➳ DOWNLOAD


Huawei-[C8813]-B173
(Android,4.1.,Emotion UI,V100R001C92B173)(599Mb) ➳➳➳ DOWNLOAD


Huawei -[C8813]-Jelly Bean Kernel—->
(122Mb) ➳➳➳ DOWNLOADHuawei [C8813D]-B168
(Android.4.1 ,Emotion ,UI V100R001C92B168)(614Mb) ➳➳➳ DOWNLOAD


Huawei [C8813D]-B172
(Android.4.1 ,Emotion ,UI V100R001C92B172)(615Mb) ➳➳➳ DOWNLOADHuawei [C8860E]-B897
(Android.2.3 V100R001C92B897)(261Mb)  ➳➳➳ DOWNLOAD


Huawei [C8860E]-B925
(Android.4.0 V100R001C92B925)(325Mb)  ➳➳➳ DOWNLOAD


Huawei-G330C-[C8825D]-B947
(Android.4.0 V100R001C92B947)(410Mb)   ➳➳➳ DOWNLOAD


Huawei [C8950D]-B955
(Android.4.0 V100R001C92B955)(427Mb)   ➳➳➳ DOWNLOAD


==========================


G309T-[T8830]-B923
(Android.4.0, V100R001CHNC01B923)(263Mb) ➳➳➳ DOWNLOAD


G309TPro-[T8830Pro]-B108
(Android.4.0, V100R001CHNC462B108)(286Mb) ➳➳➳ DOWNLOAD


G309TPro-[T8830Pro]-B109
(Android.4.0, V100R001CHNC01B109)(280Mb) ➳➳➳ DOWNLOAD


Huawei [T8300]-B012SP03
(Oms.2.5, V100R001C00B012SP03)(135Mb)  ➳➳➳ DOWNLOAD


Huawei -[T8600]-B016SP13
(Oms.2.5, V100R001C01B016SP13)(116Mb) ➳➳➳ DOWNLOAD


G510 -[T8951]-B207
(Android.4.0, V100R001CHNC01B207)(327Mb) ➳➳➳ DOWNLOAD


G305T -[T8828]-B825
(Android.2.3, V100R001CHNC01B825)(132Mb)  ➳➳➳ DOWNLOAD


Huawei-Y511-[Y511-T00]-B120
(Android,4.2 ,Emotion UI, V100R001C112B120)(289Mb) ➳➳➳ DOWNLOAD


Y200T -[T8620]-B912
(Android.4.0, V100R001CHNC01B912)(259Mb)  ➳➳➳ DOWNLOAD


Y300 -[T8833]-B207
(Android.4.0, V100R001CHNC01B207)(338Mb)  ➳➳➳ DOWNLOAD


Y300-[Y300-0000]-B180
(Android 4.1, Emotion UI, V100R001C17B180)(558Mb) ➳➳➳ DOWNLOAD


Y300C -[Y300-2010]-B166
(Android 4.1, Emotion UI, V100R001C92B166)(581Mb) ➳➳➳ DOWNLOAD


Huawei-[Y300C ]Jelly Bean Kernel—>
(122Mb) ➳➳➳ DOWNLOADHuawei Y310_5000[Y310_5000]-B021
(Android 2.3, V100R001CHSC01B021)(159Mb) ➳➳➳ DOWNLOADHuawei-Y210C-[Y210-2010]-B824
(Android .2.3, V100R001C92B824)(152Mb) ➳➳➳ DOWNLOADHuawei -Y210S-[C8685]-B824
(Android.2.3, V100R001C92B824)(166Mb) ➳➳➳ DOWNLOADHuawei -[Y220T](93Mb)                                                            ➳➳➳ DOWNLOAD


Huawei -[T8500]-B137
(Android.2.2, V100R001C01B137)(139Mb)      ➳➳➳ DOWNLOAD


G306T -[T8808D]-B043
(Android.4.0, V100R001CHSC01B043)(165Mb)  ➳➳➳ DOWNLOAD


Huawei -[T8950]-B110
(Android.4.0, V100R001CHNC01B110)(384Mb)  ➳➳➳ DOWNLOAD


Huawei-[T8950]-B111
(Android.4.0, V100R001CHNC01B111)(384Mb)  ➳➳➳ DOWNLOAD

=======================================

mediafire  links မ်ားတြင္ password ေတာင္းပါက  MMAS ကုိစာလံုးအႀကီးျဖင့္ရုိက္ထဲ့ေပးလုိက္ပါ။ အဆင္​​ေျပပါ​ေစ။

No comments:

Post a Comment